Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄎㄜˋ
Cantonese: hak1
Vietnamese: khắc
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [84.7]
Total strokes: 11
Radical:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+6C2A
Big Five: D5DF
GB 2312: 7520
Cangjie: ONJRU
Four-corner Code: 8021.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 32012.020
Kang Xi: 0600.011
CiHai: 753.401
Morohashi: 17067

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — kè ㄎㄜˋ 稀有氣體元素之一。 符號kr [新拉kryptonum ]。 無色, 溶於水, 惰性, 化合力差。 能吸收X射線, 用作X射線工作時的遮光材料。 也用於填充燈泡、電離室以及測量宇宙射線。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: ke4 解释: (kryptonum, Kr)化学元素。 原子序36。 惰性气体元素之一。 无色, 无臭。 大气中含量极少, 不易与其他元素化合。 为吸收x射线的遮蔽材料, 也可用来填充灯泡。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ke4 (kryptonum, Kr)化學元素。 原子序36。 惰性氣體元素之一。 無色, 無臭。 大氣中含量極少, 不易與其他元素化合。 為吸收x射線的遮蔽材料, 也可用來填充燈泡。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — kè (1) ㄎㄜˋ (2) 一种气体元素, 无色、 无臭, 不易与其他元素化合, 能吸收X射线, 可用作X射线的屏蔽材料, 亦可用来填充灯泡。 (3) 郑码: MYJR, U: 6C2A, GBK: EBB4 (4) 笔画数: 11, 部首: 气, 笔顺编号: 31151225135 …   International standard chinese characters dictionary

 • — kè 〈名〉 一种无色惰性气体元素, 它存在于空气中, 以体积计, 在空气中占百万分之一 [krypton] 元素符号Kr …   Advanced Chinese dictionary

 • 氪灯 — kèdēng [krypton lamp] 一种充有氪气的弧光灯, 能穿透雾气, 可深达三百米或以上, 用作飞机跑道的夜间照明 …   Advanced Chinese dictionary

 • 九有情居 — ★瑜伽十五卷三页云:又有九种生处,受生有情,于彼彼处同所居止。 谓三界中,除诸恶趣可厌处故。 如前已说。 ★二解 俱舍论八卷九页云:如是分别七识住已;因兹复说九有情居。 其九者何?颂曰:应知兼有顶,及无想有情,是九有情居。 余非不乐住。 论曰:前七识住? 暗谝挥校尴胗星椋敲拧? 诸有情类,唯于此九欣乐住故;立有情居。 余处皆非。 不乐住故。 言余处者,谓诸恶处。 非有情类,自乐居中。 恶业罗刹,逼之令住故。 彼如牢狱,不立有情居。 第四静虑,除无想天,余非有情居。 如识住中识。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 四识住 — ★如识住差别中说。 ★二解 瑜伽十四卷十页云:又有四种于生死中诸识流转所依足迹,谓于诸色见已趣向。 由贪爱故,取为所缘、所依境界,俱有建立。 如于诸色,于受想行,当知亦尔。 ★三解 俱舍论八卷十页云:复有余经说四识住? 渌恼吆危克淘唬核氖蹲〉敝脑涛ㄗ缘兀刀朗斗亲。 新┧木渖恪? 论曰:如契经言:识随色住? 端媸茏。 端嫦胱。 端嫘凶。 敲闹帧? 如是四种,其体云何?谓随次第有漏四蕴。 又此唯在自地非余。 识所依著,名识住故,非于异地色等蕴中识随爱力依著于彼。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 四法受 — ★集异门论八卷二页云:四法受者,一、有法受能感现乐,后苦异熟;二、有法受能感现苦,后乐异熟;三、有法受能感现苦,后苦异熟;四、有法受能感现乐,后乐异熟。 云何法受能感现乐,后苦异熟?答:如世尊说:苾刍当知,如有一类补特伽罗,与喜乐俱,害生命,不与取? 靶?虚诳语,离间语,粗恶语,杂秽语,贪欲、嗔恚、邪见。 彼害生命,广说乃至邪见为缘,得喜得乐。 如是种类,身乐心乐是不善,不善类究竟摄受,能障通慧,能障等觉,能障涅槃,是名法受能感现乐后苦异熟。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 稀有元素 — 自然界中存在的數量少或很分散的元素。 如鋰、鈹、鉭、鎵、硒、碲、氪、氬、氡等。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • The X-Family — Infobox Television show name = The X Family (終極一家) genre = Fantasy, Comedy, Action, Drama, Romance runtime = approx. 45 minutes creator = Qi Yang Lin executive producer = Wang Xin Gui Wang Chuan Ren starring = Pauline Lan Jiro Wang Calvin Chen… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.